CHLOÉ Nama sneaker White Size 10 70% Polyester, 15% Nylon, 10% Cotton, 5% Thermoplastic polyurethane, Bovine leather